การตรวจเครนหรือปั้นจั่น ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากและจำเป็นต้องตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องจักรเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ปฏิบัติงานได้ มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเป็นประจำ ช่วยลดโอกาสที่เครื่องจักรเหล่านั้นจะเสื่อมสภาพหรือทำงานผิดพลาดทำให้เครื่องจักรมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นด้วย

การตรวจเครนหรือการตรวจสอบเครน ซ่อมบำรุงปั้นจั่น โดยหลักความเป็นจริงจะต้องตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งตรวจสอบในอุปกรณ์ของตัวโลหะทุกชนิด สายสลิง เสาค้ำยัน ตรวจสอบมอเตอร์ในการทำงานของส่วนต่างๆ รวมไปถึงลวดสลิงในการชักโยงปั้นจั่น ทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนกับว่าจะไม่มีอันตรายและเกิดความเสียหายได้ยาก บางคนใช้งานไปนานๆ ไม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้เลยหรือไม่เคยตรวจสอบเลย เมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานหนักก็มีโอกาสที่อุปกรณ์เหล่านี้จะเสียหายและส่งผลกระทบที่เลวร้ายได้

ตรวจเครนเริ่มต้นจากอะไร?

การตรวจเครนหรือตรวจสอบปั้นจั่น เริ่มต้นจากการตรวจสอบอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมด อาจเป็นการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการในการทดสอบระบบต่างๆ แยกชิ้นส่วนออกจากกัน พูดถึงวิธีการทำงานโดยเฉพาะในส่วนของหัวปั้นจั่นที่มีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก การตรวจสอบสภาพความพร้อมเหล่านี้ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น การตรวจสอบถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการนำเครื่องจักรไปใช้งานในครั้งต่อไป เมื่ออุปกรณ์มีความพร้อมหรือไม่พร้อม ผู้ตรวจสอบหรือวิศวกรที่ตรวจสอบต่างๆ จะทำใบประกอบการตรวจสอบเหล่านี้แล้วแจ้งไปยังผู้ว่าจ้างให้ทราบเพื่อเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น 

นอกจากการตรวจเครนหรือตรวจสอบปั้นจั่นแล้วก็จำเป็นต้องมีการอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเรียกว่าอบรม 4 ผู้ ได้แก่ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ ผู้บังคับปั้นจั่นหรือเครน และผู้ควบคุมปั้นจั่นหรือเครน ก็มีความสำคัญไม่แตกต่างไปจากการตรวจสอบหรือตรวจเช็คอุปกรณ์เลย เพื่อให้ผู้ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมไปถึงการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ได้อย่างถูกต้องด้วยเพราะถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์สูงแต่ถ้าขั้นตอนการทำงานไม่ถูกต้อง เกิดความประมาทก็อาจทำให้เกิดอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการตรวจเครนหรือการตรวจสอบปั้นจั่นว่าทำไมต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ มีความสำคัญอย่างไร รวมถึงการอบรม 4 ผู้ด้วย อบรมไปทำไม ก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น ปัจจุบันเรามักจะเห็นข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานขับเครนหรือปั้นจั่นตลอดเวลาอุบัติเหตุเหล่านั้น ส่งผลร้ายแรงถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากความผิดพลาดของเครื่องจักรหรืออาจจะเกิดจากความประมาทของคน จึงจำเป็นต้องตรวจสอบเครนสม่ำเสมอและอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นในการทำงานที่ปลอดภัย